“Erasmus in the Time of Corona”


“Erasmus in the Time of Corona

When Federica asked me for an article about managing the hard times like nowadays Coronavirus case, the first thing that came to my mind was Marquez’s “Love in the Time of Cholera” book, even though its’ content is irrelevant to our case.

Love and business in hard times, although they may look different from each other, they have a single common denominator, both actions require strong management skills mostly during the times of crisis.

As every action is an act of management and administration, every commercial and administrative activity always carries risks by its nature, and a manager is obliged to carry these risks and to overcome those hard times with the least cost.

In general, we, as hosting and intermediary organization in the frame of Erasmus+ programme, are obliged to ensure the coordination of the project to be successful and to establish healthy communication between the stakeholders. Our duty is primarily to ensure the safety of the participants by making risk calculations, and to ensure the successful execution of the projects we manage.

Today, we are dealing with an epidemic that exists almost worldwide. From times not suspicious for Italy, when the virus first appeared in China, we’ve been calculating the risks and taking the necessary precautions.

We have been understanding the concerns of our partners and friends, and we are trying to meet their needs in a responsible way, accepting all the measures that are being adopted across Europe.

We also would like to say that our agreements with our partners are mutual trust agreements beyond a business agreement and in such cases, we share the responsibilities with our partners. In this period, we have stated that we will accept the project postponing requests in order to resolve their concerns as we are very flexible in this regard, because the safety of our partners is the most important issue for us.

At this point, we follow the news and developments and via getting close contact we maintain communication and cooperation with all the project stakeholders in this regard, addressing their concerns and directing them to reliable information sources, and successfully managing the current situation.

We believe that we will come through these hard times all together while maintaining our safety and projects.

“From Sicily with love.”

Özgür

and the team of EProjectConsut

PL

Kiedy Federica poprosiła mnie o artykuł na temat radzenia sobie w trudnym czasie, jakim obecnie jest Koronavirus, pierwszą rzeczą, jaka przyszła mi do głowy, była książka Marqueza „Miłość w czasach cholery”, mimo że jej treść nie odnosi się do naszego przypadku.

Miłość i biznes w trudnych czasach, chociaż mogą się od siebie różnić, mają jeden wspólny mianownik, oba wymagają silnych umiejętności zarządzania głównie w czasach kryzysu.

Ponieważ każde działanie  zarządzania i administracji, każda działalność handlowa i administracyjna zawsze wiąże się z ryzykiem z natury, a kierownik jest zobowiązany do ponoszenia tego ryzyka i przezwyciężania trudnych czasów przy jak najmniejszych kosztach.

Ogólnie rzecz biorąc, my, jako organizacja przyjmująca i pośrednicząca w ramach programu Erasmus +, jesteśmy zobowiązani zapewnić koordynację projektu i zapewnić zdrową komunikację między zainteresowanymi stronami. Naszym obowiązkiem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom poprzez dokonywanie oszacowania ryzyka oraz zapewnienie pomyślnej realizacji zarządzanych przez nas projektów.

Dziś mamy do czynienia z epidemią, która istnieje prawie na całym świecie. Od czasów, gdy wirus nie był obecny jeszcze  we Włoszech, kiedy pojawił się po raz pierwszy w Chinach, rozpoczeliśmy ocenę ryzyka i podjeliśmy odpowiednie działania w celu przygotwania się do sytuacji kryzysowej.

Rozumiemy obawy naszych partnerów i przyjaciół i staramy się odpowiadać na ich potrzeby w odpowiedzialny sposób, akceptując wszystkie środki podejmowane w całej Europie.

Chcielibyśmy również powiedzieć, że nasze umowy z naszymi partnerami są umowami o wzajemnym zaufaniu wykraczającymi poza umowę biznesową i w takich przypadkach dzielimy odpowiedzialność z naszymi partnerami. W tym okresie oświadczyliśmy, że zaakceptujemy wnioski o odłożenie w czasie mobilnosci, ponieważ jesteśmy bardzo elastyczni pod tym względem, ponieważ bezpieczeństwo naszych partnerów jest dla nas najważniejsze.

W tym momencie śledzimy nowości i wydarzenia, a poprzez bliski kontakt utrzymujemy komunikację i współpracę w tym zakresie ze wszystkimi zainteresowanymi stronami projektów1, odpowiadając na ich wątpliwości i kierując je do wiarygodnych źródeł informacji oraz skutecznie zarządzając bieżącą sytuacją.

Wierzymy, że razem przeżyjemy te ciężkie czasy, jednocześnie zachowując nasze bezpieczeństwo.

„Z Barcellony z miłością”.

Özgür

“Erasmus in the Time of Corona” ultima modifica: 2020-03-05T15:13:31+01:00 da eprojectadmin